Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby


 
podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“).

Na základe ustanovenia článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR Vám ako dotknutej osobe oznamujeme nasledovné Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby.

 1. Prevádzkovateľom Informačného systému Evidencia uchádzačov o zamestnanie je spoločnosť AuJob s.r.o., so sídlom Jelenia 11, 811 05 Bratislava, IČO: 35 942 207, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 36573/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).
 1. Sprostredkovateľmi sú spoločnosti:

           2.1. Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, IČO: 46731610 – podpora aplikácie riadenia ľudských zdrojov „RECRU,,

           2.2.Webglobe - Yegon, s. r. o., Stará Prievozská 2, Bratislava 821 09, IČO:  36 306 444  – vzdialená IT infraštruktúra (cloud),

           2.3.A.D.P. Accounting s.r.o., Hraničná 53, 821 05 Bratislava, IČO: 35 916 800 -  zabezpečovanie fakturácie a spracovanie
           účtovníctva.

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je

          a) Evidencia fyzických osôb – záujemcov o sprostredkovanie zamestnania,

          b) Evidencia nevyžiadaných žiadostí o prijatie do zamestnania 

 1. Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb, ktoré mu boli poskytnuté a to:

          a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, akademická hodnosť,

          b) trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, 

          c) údaje o vzdelaní a praxi uchádzača

          d) údaje o zamestnávateľoch,

          e) ďalšie osobné údaje, ktoré uchádzač poskytol v rámci životopisu a výberového konania potrebné na splnenie účelu
          spracúvania (napr. fotografia tváre...), 

          f) osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách,     

          g) kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty,

          h) podpis.

 (ďalej len ako „osobné údaje“).

 1. Dotknutými osobami sú fyzické osoby – záujemcovia o sprostredkovanie zamestnania.
 2. Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 3. Príjemcovia, ktorým budú osobné údaje sprístupnené: potenciálni zamestnávatelia.
 4. V prípade splnenia účelu – sprostredkovanie zamestnania budú osobné údaje poskytnuté tretej strane a to:  Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 28 písm. b) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
 5. Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje potenciálnym zamestnávateľom dotknutej osoby. Prevádzkovateľ nezverejňuje spracúvané údaje.
 6. Osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.
 7. Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.
 8. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
 9. Prevádzkovateľ uchováva a spracúva osobné údaje dotknutej osoby počas doby nevyhnutne potrebnej na splnenie účelu a ochranu práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa a dotknutej osoby. V prípade, že v súhlase so spracovaním osobných údajov, resp. v poskytnutých dokumentoch, nie je uvedené niečo iné, predpokladá sa, že súhlas so spracovaním osobných údajov bol udelený na dobu neurčitú. Súhlasu na dobu neurčitú, je možné  kedykoľvek písomne odvolať, pričom prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu osobných údajov.
 10. Prevádzkovateľ spracúva predmetné osobné údaje po dobu, ktorá je určená premlčacími lehotami podľa osobitných predpisov a zákonnou povinnosťou uchovávať spracúvané osobné údaje podľa osobitných predpisov.
 11. Predpokladaná lehota na vymazanie osobných údajov: lehota je určená dobou, na ktorú je súhlas udelený alebo prípadným odňatím súhlasu dotknutej osoby do spracúvaním.
 12. Zástupca prevádzkovateľa nebol určený. Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov nebola vymenovaná.
 13. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.
 14. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov.
 15. Dotknutá osoba je oprávnená

  • odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov,
  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
  • požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
  • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
  • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
 16. Právo dotknutej osoby namietať oči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné uplatniť, pretože popisovaná činnosť spracúvania neobsahuje automatizované rozhodovanie
 17. Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému prevádzkovateľovi nie je možné uplatniť, pretože prevádzkovateľ nespracúva príslušné údaje automatizovane.
 18. Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, je bezpredmetné, pretože prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané od dotknutej osoby.
 19. Osobné údaje nebudú použité na marketingové účely.
 20. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca
 21. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.
 22. Dotknuté osoby majú právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.
Potvrdzujem, že prevádzkovateľ ma oboznámil s vyššie uvedenou informáciou. Súhlasím so spracúvavaním osobných údajov na vyššie popísaný účel. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú.Zverejné 23.5.2018

Táto Informácia nadobúda účinnosť dňom zverejnenia. O každej z mene tejto Informácie informuje prevádzkovateľ okruh dotknutých osôb v primeranej lehote pred dňom účinnosti týchto zmien a to zverejnením v prevádzkových priestoroch prevádzkovateľa a na webovom sídle (internetovej stránke) prevádzkovateľa (www.aujob.sk).